۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

           

             اعضای اصلی


 

 

    1. دکتر محمود نکویی مقدم

 

 

   - رئیس مرکز سلامت در بلایا و فوریت‌ها

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استاد

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴17

   - لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه

   - ایمیل     mahmood.nekoeimoghadam@gmail.com


 

   2. دکتر حدیث امیری

 

   - دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

   3. دکتر محسن امینی زاده

 

   - دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

   4. دکتر حجت شیخ بردسیری

 

   - دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

   5. سیمین صالحی نژاد

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 

 

 

             پژوهشگران


 

   1. دکتر نوذر نخعی

 

   - دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

 


 

   2. دکتر اصغر توان

 

   - دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

   3. دکتر سید مبین مرادی

 

   - دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

   4. دکتر مریم حسینی نژاد

 

   - دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

   5. دکتر جمیله فرخزادیان

 

   - دکتری پرستاری

 


 

   6. دکتر محمدرضا امیراسماعیلی 

 

   - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 


 

   7. دکتر مهدی رنجبر

 

   - دکتری نانوفناوری پزشکی

 


 

   8. دکتر جابر ثوابی

 

   - دکتری سلامت در بلایا و فوریت ‌ها

 


 

  9.  غلامرضا خادمی پور

 

   - دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری و تصمیم ‌گیری

 

 


 

  10.  دکتر امین صابری نیا

 

   - متخصص طب اورژانس

 


 

  11.  دکتر مهدیه نژادشفیعی

 

   - دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 

 

 

           

             دانشجویان


 

   1. محمودرضا دهقانی

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

   2. سیمین مهدی پور

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت ‌ها

 


 

   3. معصومه نظری

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت ‌ها 

 


 

   4. عصمت رضابیگی

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

   5. مریم کیارسی

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها 

 


 

   6. سعید بیک محمدی 

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

   7. صادق توکلی

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

   8. مینو محمدخانی

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت ‌ها

 


 

  9.  آرزو سارانی

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

  10.  محمدعلی شهابی

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها

 


 

  11.  حلیمه کمالی

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت ‌ها

 


 

  12.  فرهاد عارفی

 

   - دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها