۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

           

            اعضای اصلی


 

   دکتر وحید یزدی فیض آبادی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

   - دکترای سیاستگذاری سلامت

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴۱۵

   - لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه

   - ایمیل   va.yazdi@gmail.com

       


 

   2. دکتر محمدحسین مهرالحسنی

 

   - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 


 

   3. دکتر رضا دهنویه

 

   - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 


 

   4. دکتر محسن بارونی

 

   - دکتری اقتصاد سلامت

 


 

   5. دکتر محمود نکوئی مقدم

 

   - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 


 

   6. دکتر نوذر نخعی

 

   - دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

 


 

   7. دکتر آناهیتا بهزادی

 

   - دکتری سیاستگذاری سلامت

 


 

   8. دکتر رضا گودرزی

 

   - دکتری سیاستگذاری سلامت

 


 

   9. دکتر محمدرضا امیراسماعیلی

 

   - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

 

 

             

              پژوهشگران


 

   1. سمیرا پورحسینی

 

   - کارشناس ارشد مدیریت ارائه خدمات سلامت 

 


 

  2. زهرا خواجه

 

   - کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 


 

   3. محمد تصون غلامحسینی

 

   - کارشناس ارشد اقتصاد سلامت

 


 

   4. سپیده ارجند کرمانی

 

   - کارشناس ارشد آمار زیستی

 


 

   5. الهه ایمانی

 

   - کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

 

 

           

              دانشجویان


 

 

   1. مژگان امامی

 

   - دانشجو دکتری سیاستگذاری سلامت

 


 

  2. آتوسا پورشیخعلی

 

   - دانشجو دکتری آینده پژوهی در سلامت

 

 

 


روسای سابق


 دکتر محمدحسین مهرالحسنی

 

 

  - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

  - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

   - ایمیل  mhmhealth@gmail.com

   - لینک سامانه علم سنجی