۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

           

            اعضای پیوسته


 

   1. دکتر یونس جهانی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت

   - دکترای آمار زیستی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴05

   - لینک سامانه علم سنجی 

   - لینک گوگل اسکالر 

   - لینک رزومه  

   - ایمیل  yonesjahani@yahoo.com


 

   2. دکتر محمدرضا بانشی

 

   - دکتری آمار زیستی

 


 

   3. دکتر عباس بهرامپور

 

   - دکتری آمار زیستی

 


 

   4. دکتر توحیدی نیک

 

   - دکتری اپیدمیولوژی

 


 

   5. دکتر علی اکبر حقدوست

 

   - دکتری اپیدمیولوژی و آمار زیستی

 


 

   6. دکتر تانیا دهش

 

   -  دکتری آمار زیستی

 


 

   7. دکتر فرزانه ذوالعلی

 

   - دکتری اپیدمیولوژی

 

 


 

   8. خانم دکتر شاه اسماعیلی

 

   - دکتری اپیدمیولوژی

 


 

   9. دکتر حمید شریفی

 

   - دکتری اپیدمیولوژی


 

   10. دکتر مهدیه عزیزیان

 

   - دکتری ریاضی

 


 

   11. دکتر مقدمه میرزایی

 

   - دکتری آمار زیستی


 

  12. دکتر علی کاراموزیان

 

   - دکتری آمار زیستی


 

   13. دکتر سعیده حاجی مقصودی

 

   - دکتری آمار زیستی


 

   14. اعظم رستگاری

 

   - دانشجوی دکتری آمار زیستی


 


 

             

              پژوهشگران


 

 

   1. اعظم رستگاری

 

   - دانشجوی دکتری آمار زیستی

 


 

  2. میلاد احمدی

 

   - کارشناس ارشد آمار زیستی

 


 

   3. فرشید شریفی

 

   - کارشناس ارشد آمار زیستی

 


 

   4. محمدرضا بلوچ

 

   - کارشناس ارشد آمار زیستی

 

 

 

           

              دانشجویان


 

   1. راضیه خواجه کاظمی

 

   - دانشجوی دکتری پژوهشی آمار زیستی

 


 

  2. اعظم رستگاری

 

   - دانشجوی دکتری پژوهشی آمار زیستی

 

 


روسای سابق


 دکتر علی اکبر حق دوست

 

 

  - استاد اپیدمیولوژی

  - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

   - ایمیل    ahaghdoost@kmu.ac.ir

   - لینک سامانه علم سنجی

 


  دکتر محمدرضا بانشی

 

   - استاد آمار زیستی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   - ایمیل     rbaneshi۲@gmail.com

   - لینک سامانه علم سنجی