۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

 

       

            اعضای اصلی1. دکتر سید وحید احمدی طباطبایی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

   - دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

   عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن      32114760

   - لینک سامانه علم سنجی

   - لینک گوگل اسکالر

   - لینک رزومه

   - ایمیل     nakhaeen@yahoo.com


 

2. دکتر حسین صافی زاده

 

   - دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

 


 

3. دکتر محسن مومنی

 

   - دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

 


 

4. دکتر مینا دانایی

 

   - دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

 


 


5. دکتر حبیبه احمدی پور فرسنگی

 

   - دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

 


 

6. وحیدرضا برهانی نژاد

 

   - دکتری تخصصی سالمندشناسی

 


 

7. دکتر علی اکبر حقدوست

 

   - دکتری اپیدمیولوژی و آمار زیستی

 


 


8. دکتر عابدین ایرانپور

 

   - دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 


 


9. دکتر بهشید گروسی

 

   - دکتری تخصصی اعصاب و روان

 


 

10. دکتر سعیده گروسی

 

   - دکتری جامعه شناسی

 


 


11. دکتر علی خالویی

 

   - دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

 


 

12. دکتر طیبه ملک محمدی

 

   - دکتری تخصصی بهداشت دهان و دندان

 


 

13. دکتر محبت محسنی

 

   - دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 


 


14. دکتر محمدمهدی فداکار داورانی

 - دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 


 

15. دکتر علی بهرام نژاد

 - دکتری تخصصی روانشناسی بالینی


 

16. دکتر وحید یزدی فیض آبادی

   - دکتری سیاستگذاری سلامت

 


 

17. دکتر نوذر نخعی

   -  دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

 


 

18. دکتر مریم صابر

   -  دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 


 

 

19. دکتر محمدحسین مهرالحسنی

 - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 


 

20. دکتر رضا دهنویه

 - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 


 

21. دکتر یونس جهانی

   - دکتری آمار زیستی

 


 

22. دکتر سمیه نوری حکمت

   - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 


 

23. دکتر حجت شیخ بردسیری

   - دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

 


 

24. دکتر آناهیتا بهزادی

   - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 


 

25. دکتر محبوبه اسحاقی

   - دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

 


 

26. دکتر سجاد زارع

 - دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

 


 

27. دکتر کاوه نوحی

  - دکتری تخصصی مدیریت رفتار سازمانی

 


 

28. احمد نقیب زاده تهامی

   - دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 


 

29. دکتر علی میرزازاده

   - دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 


 

30. دکتر سید حسین صابری

   - دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 


 

31. دکتر عباس عباس زاده

   - دکتری تخصصی پرستاری

 


 

32. دکتر فرزانه ذوالعلی

   - دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

 


 

33. الناز قاسمی

   - کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 


 

34. آرش فروهری

   - کارشناس ارشد آمار زیستی

 


 

35. جواد قاسمی

   - کارشناس ارشد آمار زیستی

 

 

 


روسای سابق


 دکتر حسین صافی زاده

 

 

  - استاد پزشکی اجتماعی

  - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

   - ایمیل    hossein.safizadeh@gmail.com

   - لینک سامانه علم سنجی

 


  دکتر فرزانه ذوالعلی

 

   - دانشیار اپیدمیولوژی

   - ایمیل    zolalafarzaneh@gmail.com

   - لینک سامانه علم سنجی


 

 دکتر وحید برهانی نژاد

 

 

   - استادیار سالمندشناسی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

   - ایمیل  v.borhani@yahoo.com

   - لینک سامانه علم سنجی