۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت از مهرماه سال 1391 فعالیت خود را بطور رسمی آغازکرد.

ماموریت:

ما به عنوان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر آنیم که در راستای ارتقاء سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه با انجام پژوهش های کاربردی و جامعه نگر به شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در حیطه اولویت های پژوهشی مرکز پرداخته و با ارائه راهکارهای راهبردی در جهت اصلاح وضعیت گام برداریم.

چشم انداز:

این مرکز قصد دارد طی پنج سال آینده:

• به مرجع علمی در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با محوریت حمایت اجتماعی، شمول اجتماعی، شرایط زندگی کاری، رشد اولیه دوران کودکی، اعتیاد، خودکشی و ... در جنوب شرق کشور تبدیل شود.

• به محور اصلی و تاثیر گذار بر تصمیمات مرتبط با حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در جنوب شرق کشور تبدیل شود.