۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر

چالش‌های استقرار نظام‌های اطلاعات حوزه سلامت
بررسی وضعیت نرم‌افزارها و گزارش سازمان‌های درگیر در امر سلامت
الگوی تامین‌مالی و سلامت در ایران
مدیریت دانش در بخش سلامت
بررسی سیستم تامین مالی سلامت در ایران
تدوین شاخص‌های نیروی انسانی بخش سلامت
مدل‌های ارزیابی و استقرار نظام‌های اطلاعات مالی حوزه سلامت(۱)
مدل‌های ارزیابی و استقرار نظام‌های اطلاعات مالی حوزه سلامت(۲)

بروز و شدت مخارج کمرشکن سلامت در کشور: مطالعه پراکندگی جغرافیایی در مناطق شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۳-شماره۱ 

بروز و شدت مخارج کمرشکن سلامت در کشور: مطالعه پراکندگی جغرافیایی در مناطق شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۳-شماره۲

گزارش حساب‌های ملی سلامت ایران به تفکیک استان:۱۳۹۳-۱۳۸۷
فقر ناشی از مخارج پرداخت از جیب خانوار در سلامت یک مطالعه اختلاف جغرافیایی طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۷

اندازه‌گیری عدالت در مخارج پرداخت از جیب خانوار در سلامت با استفاده از شاخص کاکوانی: یک مطالعه اختلاف جغرافیایی طی ۱۳۸۷-۱۳۹۳

مدل رصد خدمات درمانی کشور
مدل رصد وضعیت خدمات تسکینی در ایران
مدل رصد خدمات توانبخشی در ایران
بررسی شاخص مرگ و میر عمومی و اختصاصی بیماری‌ها و بار بیماری‌ها در دوره زمانی ۸۱-۹۳ بر اساس گروه‌های ۴ گانه در کشور
بررسی وضعیت شاخص‌های جمعیتی و ساختار آن به تفکیک استان‌های کشور
اپیدمیولوژی توصیفی عوامل خطر سلامت ایرانیان

 

تاریخ ایجاد : ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ خرداد   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور