۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
       
 آدرس: کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
 کد پستی: 7616911320  
 تلفن: 31325410 - 034 Scholar
 فاکس: 31325403 - 034 LinkedIn
 ایمیل: IFSH.kmu@gmail.com  -  IFSH@kmu.ac.ir YouTube