۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
تعداد نام کتاب
۱   نشست اول: تبیین تفکر استراتژیک
۱   موسسات پژوهشی کشور(بخش دولتی)
۱   نگارش یک مقاله تحقیقاتی پزشکی راهنمایی در زمینه ساهتار و سبک نگارش
۲   بهبود کیفیت و کاهش هزینه
۱   نظام سلامت در دنیا
۱   تاملی بر الگوی اسلامی-ایرانی توسعه ی علم و فناوری
۲   تحلیلی بر اشاعه ی دانش ایران و جهان
۱   چکیده مقالات اولین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی
۱   زبان فارسی زبان علم، نگاهی به فرآیند های واژه سازی گونه علمی زبان فارسی
۱   ترویج علم از نظر تا عمل
۱   ترویج علم: روش ها، شاخص ها و نمونه های موردی
۲   چهارمین موج توسعه علمی- فناورانه و پیامد های فرهنگی و اجتماعی آن در ایران
۲   راهنمای آمار جامعه ی اطلاعاتی
۱   معجزه چشم انداز
۱   چشم انداز خانوادگی
۱   چشم انداز شغلی
۱   سیر تطوری سیاست علم ومطالعات نوآوری
۱   نظام های نوآوری:جستاری در تاریخ نگاری فلسفی علم
۱   نظام نوآوری منطقه ای: مفاهیم و مدل های ارزیابی
۱   آشنایی با مناطق نوآوری
۱   موتورهای محرک نوآوری چارچوبی خلاقانه برای تحلیل پویایی نظام های نوآوری فناورانه
۲   درآمدی بر اقتصاد علم: مبانی نظری
۲   یادداشت هایی برای جوانان زندگی چون الگو
۱   بیم ها و امیدها درباره ی آثار اجتماعی فناوری نانو
۲   مقایسه نظام های ارزیابی آموزش عالی
۱   جایگاه ایران در آسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد دانش بنیان
۱   تحلیل اعتبارات پژوهش فناوری و نوآوری کشور
۱   قوانین و مقررات پژوهش و فناوری
۱   بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات
۱   راهنمای کانبرا
۱   در باب دانشمند بودن راهنمای رفتار مسیولانه در پژوهش
۱   راهنمای تدوین استراتژی های پژوهش و نوآوری منطقه ای با هدف تخصصی سازی هوشمند
۱   اصول و قدرت چشم انداز