۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
تعداد نام کتاب
۱   انتخاب های هوشمندانه
۱   هزار نکته برای مدیران
۱   نقش فناوری های همگرا در بهبود عملکرد انسانی
۱   علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ی ذهن
۱   پارادایم های حاکم بر جنگ های آینده
۲   مدل ها و عوامل موفقیت نوآوری
۱   شناخت توزیع شده
۲   امنیت سرزمین اصلی
۲   نظام نوآوری دفاعی
۱   فرضیه پیچیدگی و جنگ شبکه محور
۱   انقلاب جهانی فناوری در سال 2020 میلادی
۲   مقدمه ای بر فناوری بنیان کن
۲   درک موقعیت در مه جنگ
۱   صنایع فرهنگی و تاثیر آن بر تقویت بنیه ی دفاعی کشور
۱   اصول ملی جنگ
۱   تغییر عملکرد مغز پس از ذهن خوانی
۱   ارگانیسم سایبرنتیکی
۲   نظام ملی نوآوری مفهومی عمیق و ابزاری برای توسعه