۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
تعداد نام کتاب
۴   آگاهی فناوری، دیده بانی فناوری و فن کاوی
۱   شناسایی، ارزیابی و انتخاب فناوری در سازمان
۱   مدیریت و چشم انداز
۱   چشم انداز سازمانی
۱   قدرت چشم انداز
۱   راهنمای علمی تدوین چشم انداز
۲   تحلیل لایه لایه ای علت ها(جلد اول)
۲   تحلیل لایه لایه ای علت ها(جلد دوم)
۱   برنامه ریزی پابرجا
۱   علایم ضعیف تغییر
۲   دیده بانی ( مفاهیم، روش ها و پایگاه ها)
۳   افق یابی فناوری سلامت
۲   نگاهی  بر روش های آینده پژوهی دو جلد
۲   اجرای تحقیق به روش دلفی
۱   آینده پژوهی مروری بر روش های منتخب
۳   دانشنامه روش های آینده پژوهی
۲   پویش محیطی
۱   شگفتی های اجتناب ناپذیر
۱   انتخاب روش های آینده نگاری
۲   مفاهیم و روش های آینده پژوهی
۱   شناسایی و بررسی روش های تهیه ی درخت و نگاشت فناوری
۱   از رویا تا چشم انداز(راهنمای گام به گام تدوین و اجرای چشم انداز فردی)
۱   ارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری
۱   نظریه ی آشوب و کاربردهای آن
۱   ره نگاشت علوم و فناوری