۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
تعداد نام کتاب
۱   تفکر سناریویی
۳   هنر ظریف درک مجدد
۱   یادگیری از دورنگری
۲   هنردورنگری
۲   سناریوها هنر گفتگوی راهبردی
۱   طراحی سناریو پیوند بین آینده و راهبرد
۱   برنامه‌ریزی سناریویی در سازمان‌ها: چگونگی خلق، به‌کار‌گیری و ارزیابی سناریوها
۲   سناریو نویسی و رویکرد های متفاوت آن
۲   راهنمای برنامه ریزی سناریویی
۱   برنامه ریزی سناریویی مدیریت برای آینده
۱   حس ششم: تشدید یادگیری سازمانی با به کار گیری سناریو ها
۱   آموختن از آینده
۱   سناریو ها برای کسب موفقیت
۱   سه تصویر از جهان آینده
۱   آینده نگاری در آموزش عالی(مبتنی بر روش سناریو نویسی)