۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

 

جدول زمان‏‌بندی ارائه و انتشار پادکست‏‌های تولیدی مراکز تحقیقاتی پژوهشکده آینده‌‏پژوهی در سلامت - ۱۳۹۸

 

نام مرکز تحقیقاتی

تاریخ تحویل پادکست

تاریخ توزیع پادکست

 

 مراقبت اچ آی وی و عفونت‌های آمیزشی

۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۱۳۹۸/۰۷/۱۵

گفتار پنجم

 آینده‌نگری و نوآوری سلامت

۱۳۹۸/۰۷/۲۲

۱۳۹۸/۰۷/۲۹

گفتار ششم

 انفورماتیک پزشکی

۱۳۹۸/۰۸/۰۶

۱۳۹۸/۰۸/۱۳

گفتار هفتم

 مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت

۱۳۹۸/۰۸/۲۰

۱۳۹۸/۰۸/۲۷

گفتار هشتم

 مدیریت ارائه خدمات سلامت

۱۳۹۸/۰۹/۰۴

۱۳۹۸/۰۹/۱۱

گفتار نهم

 مدل‌سازی در سلامت

۱۳۹۸/۰۹/۱۸

۱۳۹۸/۰۹/۲۵

گفتار دهم

 مراقبت اچ آی وی و عفونت‌های آمیزشی

۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۳۹۸/۱۰/۰۹

گفتار یازدهم

 مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری سلامت

۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

گفتار دوازدهم

 انفورماتیک پزشکی

۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

گفتار سیزدهم

 مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت

۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۳۹۸/۱۱/۲۸

گفتار چهاردهم

 مدیریت ارائه خدمات سلامت

۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۳۹۸/۱۲/۱۲

گفتار پانزدهم

 مدل‌سازی در سلامت

۱۳۹۸/۱۲/۱۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۶

گفتار شانزدهم
 

پادکست‌های تولیدی حداکثر تا تاریخ تعیین شده تحویل واحد IT پژوهشکده می‏‌گردد.