۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن

 

دکتر محمدحسین مهرالحسنی

 

 

   - معاون علمی

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   - تلفن         ۳۱۳۲۵۴۰۱

   - ایمیل        mhmhealth@gmail.com

   - پورتال        http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmehrolhasani

    

 

 


معاونین سابق


 

۱۳۹۸


 

دکتر محمدرضا بانشی

 

 

   - معاون علمی(۱۳۹۸)

   - دکترای آمار زیستی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   - مرتبه علمی: دانشیار

 

   - ایمیل     rbaneshi۲@gmail.com

 

۱۳۹۸


 

دکتر مصطفی حسینی گلکار

 

 

   - معاون علمی(۱۳۹۸)

   - دکترای آینده پژوهی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   - مرتبه علمی: استادیار پژوهشی

 

   - تلفن       ۳۱۳۲۵۴۰۸

   - ایمیل     golkar.ifsh@gmail.com

 

 

۱۳۹۶-۱۳۹۷


 

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

 

 

   - معاون علمی(۱۳۹۷-۱۳۹۶)

   - دکترای سیاستگذاری سلامت

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   - مرتبه علمی: استادیار

 

   - تلفن       ۳۱۳۲۵۴۱۵

   - ایمیل     va.yazdi@gmail.com

   - پورتال     http://academicstaff.kmu.ac.ir/vyazdi

 

 

۱۳۹۲-۱۳۹۵


 

دکتر حمید شریفی

 

 

   - معاون آموزشی(۱۳۹۵-۱۳۹۲)

   - دکترای اپیدمیولوژی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   - مرتبه علمی: دانشیار

 

   - تلفن       ۳۱۳۲۵۴۰۹

   - ایمیل     sharifihami@gmail.com

   - پورتال     http://academicstaff.kmu.ac.ir/hsharifi


 

 

۱۳۹۲-۱۳۹۴


 

دکتر محمد رشیدی

 

 

   - مدیر تحقیق و توسعه(۱۳۹۴-۱۳۹۲)

   - دکترای ادبیات فارسی

   - مدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

   - تلفن       ۳۱۳۲۵۴۱۵

   - ایمیل      mo.rashidi84@gmail.com