۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
فرم‌های کارگاه ها

حضور و غیاب کارگاه

   

رزومه مدرس 

   

فرم ارزیابی کارگاه

   

فرم برنامه کارگاه

   

فرم گزارش کارگاه

   

فرم گواهی تدریس در کارگاه

   

فرم گواهی شرکت کنندگان

   

فرم درخواست برگزاری کارگاه