۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

 

دکتر علی‌اکبر حق‌دوست

 

 

   

   - دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استاد

 

 

    ایمیل     ahaghdoost@kmu.ac.ir

 


 

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

 

 

 

   - دکترای سیاست گذاری سلامت

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   ایمیل     va.yazdi@gmail.com

 


 

 

دکتر رضا خواجویی

 

 

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   ایمیل     r.khajouei@kmu.ac.ir

 


 

دکتر رضا دهنویه

 

 

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   ایمیل     rdehnavi@gmail.com

 


 

دکتر محمدحسین مهرالحسنی

 

 

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   ایمیل     mhmhealth@gmail.com

 


 

دکتر محمدرضا بانشی

 

 

   - دکتری آمار زیستی 

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   ایمیل     rbaneshi۲@gmail.com

 


 

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی

 

 

   - دکترای آموزش و ارتقا سلامت

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   ایمیل     nakhaeen@yahoo.com

 


 

دکتر محسن بارونی

 

 

   - دکتری اقتصاد بهداشت 

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   ایمیل    mohsenbarooni@gmail.com