۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ بهمن
جستجو:          
برگزاری کارگاه سامانه پژوهان
معاونت علمی
برنامه ریزی هفته پژوهش
معاونت علمی
تهیه مجموعه قوانین و پروتکل های مورد نیاز دانشجویا
معاونت علمی
تولید لاگ بوک دانشجویان دکتری
معاونت علمی
استاندارد کردن تعیین عضو و همکار مرکز
معاونت علمی
نگارش پروتکل بازدیدها از پژوهشکده
معاونت علمی
سیاست گزاری گرنت
معاونت علمی
پیگیری ارایه پروپوزالهای تحقیقاتی در حوزه ماموریته
معاونت علمی
برگزاری اردوی بازدید از کارافرینی های دکتر صلواتی
معاونت علمی
ایجاد بانک اطلاعاتی ذینفعان (جهت ارسال گزارشات)
معاونت علمی
مالیات مجله و خانم اسماعیلی
مالی
پیگیری جذب صد میلیون از دکتر ملک پور بابت ماموریت
مالی
جذب دویست میلیون اچ ای وی
مالی
جذب دومین دویست میلیون ساخت پژوهشکده
مالی
سیاست گزاری تسویه حساب گرنت
مالی
تنظیم فایل بدهی های حق التالیف
مالی
نصب دوربین وبیناری روی دیوار
فناوری اطلاعات
تولید کلیپ مراکز
فناوری اطلاعات
جلسه با مهندس حبیبی برای ایجاد تغییرات در سایت
فناوری اطلاعات
نقشه راه شش ماهه برای تغییرات سایت
فناوری اطلاعات