پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 مدیر سیستم
  برگزاری هشتمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/11/25
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

هشتمین نشست آموزشی مدرسه زمستانه آینده پژوهی تحت عنوان " برنامه ریزی پابرجا  "در تاریخ 21 بهمن ماه با حضور اعضای پژوهشکده ، اساتید ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بم در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار گردید

این کارگاه در سه بخش :

1 .   مبانی برنامه ریزی و شناسایی ناپایداری ها در برنامه ریزی     2 .  برنامه ریزی پابرجا   
3 .  برنامه ریزی بر پایه فرض   برگزار شد .

در این جلسه آقای دکتر سلیمی مطالب مربوط به برنامه ریزی پابرجا را مطرح کردند و در مجموع نه تکنیک زیر را معرفی کردند

 

1.        تصمیم گیری پابرجا       2 .   تحلیل ذینفعان و برنامه ریزی ذینفع محور      
3 . برنامه ریزی برپایه مفروضات     4.        تحلیل حالات و اثرات خطا 

5 . تحلیل درخت خطا       6 . تحلیل مسایل بالقوه

7.        تحلیل اثرات جانبی راه حل (تحلیل پیامد)   8 . برنامه ریزی حساسیت عدم قطعیت  
  9 . برنامه ریزی بر مبنای سناریو