کادر مدیریتی


 

دکتر علی اکبر حقدوست

سمت : ریاست

مدرک تحصیلی: دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مرتبه علمی: استاد


 ​ شماره تماس: 31325820
Email :
 ahaghdoost@kmu.ac.ir
​ 

  

دکتر رضا دهنویه

قائم مقام ریاست و معاونت پژوهشی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرتبه علمی: دانشیار

 شماره تماس: 31325402
Email :rdehnavi@gmail.com


    

دکتر رضا خواجویی

رئیس مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

     مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی       
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرتبه علمی: استادیار
     
شماره تماس:31325406  
 Email :  r.khajouei@kmu.ac.ir
دکتر محمد حسین مهرالحسنی

رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
   مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرتبه علمی: استادیار


شماره تماس:31325415
Email : mhmhealth@gmail.com    دکتر محمد رضا بانشی

رئیس مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت

مدرک تحصیلی:  دکتری آمار زیستی 
               ​عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان                      

مرتبه علمی: استادیارشماره تماس:31325405

Email : rbaneshi2@gmail.comدکتر حسین صافی زاده

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مدرک تحصیلی:  دکتری پزشکی اجتماعی
             ​عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان                      

مرتبه علمی: دانشیارشماره تماس:31325407
Email :  hsafizade@kmu.ac.ir
  دکتر حمید شریفی


رئیس مرکز تحقیقات مراقبت اچ ­آی­ وی و بیماری­های آمیزشی
مدرک تحصیلی:  دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی
               ​عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان   

مرتبه علمی: دانشیارشماره تماس:31325409

Email : sharifihami@gmail.comناهید خواجه پور

مدیر اجرایی

             مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی           شماره تماس:31325410
Email :khajehpour.nahid.87@gmail.com